آموزش بلبین

دوره های آموزشی بلبین این فرصت را برای شما ، تیمتان و سازمانتان فراهم می کند تا بتواند بیشترین استفاده از این ابزار دقیق و کاربردی را در جهت توسعه فردی، عملکرد تیمی و سازمانی داشته باشید

belbincarouselgeneral

شما می توانید در دوره های مختلف بلبین که هر کدام با هدف خاصی طراحی شده است شرکت نمایید و یا دوره مختص سازمانتان درخواست دهید .

[kswr_cardflip cflp_minheight=”300″ cflp_container_radius=”25″ cflp_front_title_color=”#ffffff” cflp_front_subtitle_color=”#888888″ cflp_front_bg_type=”image” cflp_icon_size=”0″ cflp_icon_bgsize=”0″ cflp_icon_br_radius=”25″ cflp_back_title_color=”#7fb361″ cflp_back_subtitle_color=”#1c1c1c” cflp_back_button_height=”40″ cflp_back_button_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_bgcolor=”{“type“:“color“,“color1“:“#088742“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_br_radius=”5″ cflp_transition=”1″ cflp_front_title=”بلبین برای مربیان و مدرسان ” cflp_img_enable=”0″ cflp_front_style_def=”0″ cflp_back_title=”بلبین برای مربیان و مدرسان ” cflp_back_subtitle=”شما پس از تکمیل دوره متخصصب بلبین می توانید درخواست شرکت در دوره مربیگری و مدرسی بلبین را داشته باشید. شما با تکمیل مراحل این گواهینامه می توانید مدرس رسمی بلبین باشید . برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. ” cflp_back_style_def=”0″ cflp_font_def=”0″ cflp_cnt_padding=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_icon_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_mr=”margin-top:20px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_pd=”padding-top:0px;padding-left:10px;padding-right:10px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_front_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_front_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_back_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_back_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_fsize=”font-size:13px;” cflp_back_button_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_backgroundimage_img=”566″ cflp_front_backgroundimage=”{“image“:““,“repeat“:“no-repeat“,“position“:“center top“,“size“:“cover“,“overlay“:“rgba(41, 41, 41, 1)“,“overlayopacity“:“0.4“}” cflp_back_button=”مشاهده”]
[kswr_cardflip cflp_minheight=”300″ cflp_container_radius=”25″ cflp_front_title_color=”#ffffff” cflp_front_subtitle_color=”#888888″ cflp_front_bg_type=”image” cflp_icon_size=”0″ cflp_icon_bgsize=”0″ cflp_icon_br_radius=”25″ cflp_back_title_color=”#7fb361″ cflp_back_subtitle_color=”#1c1c1c” cflp_back_button_height=”40″ cflp_back_button_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_bgcolor=”{“type“:“color“,“color1“:“#088742“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_br_radius=”5″ cflp_transition=”1″ cflp_front_title=”دوره آموزشی متخصص بلبین ” cflp_img_enable=”0″ cflp_front_style_def=”0″ cflp_back_title=”دوره آموزشی متخصص بلبین ” cflp_back_subtitle=”با شرکت در این دوره و پس از گذراندن آزمون مرتبط با آن شما به عنوان متخصص بلبین دانش عمیق و کاربردی بدست خواهید آورد و به منابع تخصصی بلبین ، گزارش ها و فایلهای لازم برای ارایه و اجرای آن دسترسی پیدا خواهید کرد ” cflp_back_style_def=”0″ cflp_font_def=”0″ cflp_cnt_padding=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_icon_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_mr=”margin-top:20px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_pd=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_front_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_front_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_back_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_back_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_fsize=”font-size:13px;” cflp_back_button_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_backgroundimage_img=”565″ cflp_front_backgroundimage=”{“image“:““,“repeat“:“no-repeat“,“position“:“center top“,“size“:“cover“,“overlay“:“rgba(41, 41, 41, 1)“,“overlayopacity“:“0.4“}” cflp_back_button=”مشاهده”]
[kswr_cardflip cflp_minheight=”300″ cflp_container_radius=”25″ cflp_front_title_color=”#ffffff” cflp_front_subtitle_color=”#888888″ cflp_front_bg_type=”image” cflp_icon_size=”0″ cflp_icon_bgsize=”0″ cflp_icon_br_radius=”25″ cflp_back_title_color=”#7fb361″ cflp_back_subtitle_color=”#1c1c1c” cflp_back_background=”{“type“:“color“,“color1“:“#b8ce34“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_height=”40″ cflp_back_button_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_bgcolor=”{“type“:“color“,“color1“:“#088742“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_br_radius=”5″ cflp_transition=”1″ cflp_front_title=”بوت کمپ یک روزه بلبین ” cflp_img_enable=”0″ cflp_front_style_def=”0″ cflp_back_title=”بوت کمپ یک روزه بلبین ” cflp_back_subtitle=”شما در این دوره با در دسترس داشتن گزارش جامع خودتان حضور خواهید داشت. با مدل کامل بلبین و کاربردهای آن برای شناسای بهتر خود و پیشترفت شغلیتان آشنا خواهید شدو بازی در نقش های جدی تان را می توانید تجربه کنید” cflp_back_style_def=”0″ cflp_font_def=”0″ cflp_cnt_padding=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_icon_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_mr=”margin-top:20px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_pd=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_front_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_front_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_back_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_back_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_fsize=”font-size:13px;” cflp_back_button_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_backgroundimage_img=”567″ cflp_front_backgroundimage=”{“image“:““,“repeat“:“no-repeat“,“position“:“center top“,“size“:“cover“,“overlay“:“rgba(41, 41, 41, 1)“,“overlayopacity“:“0.4“}” cflp_back_button_link=”url:http%3A%2F%2Fbelbin.ir%2Fone-day-boot-camp%2F|||” cflp_back_button=”مشاهده”]
[kswr_cardflip cflp_minheight=”300″ cflp_container_radius=”25″ cflp_front_title_color=”#548235″ cflp_front_subtitle_color=”#888888″ cflp_front_background=”{“type“:“color“,“color1“:“#b8ce34“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_icon_size=”0″ cflp_icon_bgsize=”0″ cflp_icon_br_radius=”25″ cflp_back_title_color=”#548235″ cflp_back_subtitle_color=”#1c1c1c” cflp_back_background=”{“type“:“color“,“color1“:“#b8ce34“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_height=”40″ cflp_back_button_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_bgcolor=”{“type“:“color“,“color1“:“#088742“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_br_radius=”5″ cflp_transition=”1″ cflp_front_title=”کارگاه ارتقای کار تیمی با بلبین ” cflp_img_enable=”0″ cflp_front_style_def=”0″ cflp_back_title=”کارگاه ارتقای کار تیمی با بلبین ” cflp_back_style_def=”0″ cflp_font_def=”0″ cflp_cnt_padding=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_icon_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_mr=”margin-top:20px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_pd=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_front_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_front_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_back_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_back_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_fsize=”font-size:13px;” cflp_back_button_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_link=”|||” cflp_back_subtitle=”این دوره مختص گروهی از کارشناسان یا مدیران شماست که در قالب تیم رسمی ، غیر رسمی ، بخشی و یا بین بخشی در کنار همدیگر مشغول به فعالیت هست و یا بر روی پروژه ای خاص کار می کنند. فرصتی عالی برای شما ایجاد می کند که از آنها یک تیم عالی بسازید ” cflp_back_button=”دانلـود”]
[kswr_cardflip cflp_minheight=”300″ cflp_container_radius=”25″ cflp_front_title_color=”#548235″ cflp_front_subtitle_color=”#888888″ cflp_front_background=”{“type“:“color“,“color1“:“#b8ce34“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_icon_size=”0″ cflp_icon_bgsize=”0″ cflp_icon_br_radius=”25″ cflp_back_title_color=”#548235″ cflp_back_subtitle_color=”#1c1c1c” cflp_back_background=”{“type“:“color“,“color1“:“#b8ce34“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_height=”40″ cflp_back_button_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_bgcolor=”{“type“:“color“,“color1“:“#088742“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_br_radius=”5″ cflp_transition=”1″ cflp_front_title=”دوره آموزشی بلبین برای مدیران ” cflp_img_enable=”0″ cflp_front_style_def=”0″ cflp_back_title=”دوره آموزشی بلبین برای مدیران ” cflp_back_style_def=”0″ cflp_font_def=”0″ cflp_cnt_padding=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_icon_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_mr=”margin-top:20px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_pd=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_front_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_front_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_back_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_back_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_fsize=”font-size:13px;” cflp_back_button_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_link=”|||” cflp_back_subtitle=”رهبری افراد یکی از سخت ترین وظایف مدیران است . بلبین ابزاری در اختیار مدیران قرار می دهد تا با ایجاد زبان مشترک تیمی بتوانند تیم عالی داشته باشند. در این دوره دو روزه مدیران با مدل کاملا آشنا می شوند و نحوه رفتار متفاوت با نقش های متفاوت را تمرین می کننند” cflp_back_button=”دانلـود”]
[kswr_cardflip cflp_minheight=”300″ cflp_container_radius=”25″ cflp_front_title_color=”#548235″ cflp_front_subtitle_color=”#888888″ cflp_front_background=”{“type“:“color“,“color1“:“#b8ce34“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_icon_size=”0″ cflp_icon_bgsize=”0″ cflp_icon_br_radius=”25″ cflp_back_title_color=”#548235″ cflp_back_subtitle_color=”#1c1c1c” cflp_back_background=”{“type“:“color“,“color1“:“#b8ce34“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_height=”40″ cflp_back_button_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_bgcolor=”{“type“:“color“,“color1“:“#088742“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_br_radius=”5″ cflp_transition=”1″ cflp_front_title=”دوره آموزش متخصصان بلبین در سازمان ” cflp_img_enable=”0″ cflp_front_style_def=”0″ cflp_back_title=”دوره آموزش متخصصان بلبین در سازمان ” cflp_back_style_def=”0″ cflp_font_def=”0″ cflp_cnt_padding=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_icon_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_mr=”margin-top:20px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_pd=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_front_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_front_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_back_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_back_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_fsize=”font-size:13px;” cflp_back_button_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_link=”|||” cflp_back_subtitle=”این دوره آموزشی افراد منتخب شما را در سازمان به مخصصان بلبین تبدیل می کند و به آنها آموزش می دهد که به چه شکل بلبین را در رویکردهای مختلف استخدام ، تقویت کار تیمی، کارراهه شغلی ، جانشین پروری اجرایی کنند . ” cflp_back_button=”دانلـود”]

درخواست شرکت و یا برگزاری دوره آموزشی

[kswr_cf7 cf7_id=”317″ cf7_style=”contact-form”]
ثبت سفارش

برای دریافت منابع رایگان ، خبر نامه ها و طرح های پیشنهادی ثبت نام کنید!


[kswr_cf7 cf7_id="535" cf7_style="contact-form"]


با ارسال این فرم من با موافقت خود را با دریافت اطلاعات و اخبار مرتبط با بلبین درایران اعلام می دارم. بلبین تحت هیچ شرایط جزییات اطلاعات شما در اختیار شخص ثالث قرار نخواهد داد.