بلبین برای سازمان

بلبین برای تیم های سازمان شما

نقش های تیمی بلبین نتیجه بررسی علمی و کاربردی ۱۰ ساله مردیس بلبین است. او با کمک تیمش در تحقیقاتی که در دانشگاه هنلی انجام دادند به این نتیحه رسیدند که نوع رفتارهای افراد در تیم است که بروزدهنده نتایج متفاوت است و نه الزاما توانایهای ذهنی آنها.

belbincarouselgeneral

ما همیشه در تلاش بودیم تا راهی پیدا کنیم که کمک کنیم افراد بهتر با همدیگر کار کنند. وقتی افراد با ترکیب موثر با هم کار می کنند می توانند دستاوردهای خیلی بیشتر از زمانی که به صورت فردی هستند بدست اوردند. اما برای این کار ما به یک زبان نیاز داریم و این زبان باید افراد را توانمند کند تا با همدیگر ارتباط برقرار کنند و ..

از زبان مردیس بلبین

نقش های تیمی بلبین برای شناسایی توانایی های رفتاری افراد و نقاط ضعف آنها در محیط کار کاربرد دارند. این یعنی افرادی که در سازمان با بلبین می توانند زبان مشترک و بسیار قابل فهمی  برای تعامل بایکدیگر برای عملکرد بهتر اشته باشند .

[kswr_cardflip cflp_minheight=”300″ cflp_container_radius=”25″ cflp_front_title_color=”#ffffff” cflp_front_subtitle_color=”#888888″ cflp_front_bg_type=”image” cflp_icon_size=”0″ cflp_icon_bgsize=”0″ cflp_icon_br_radius=”25″ cflp_back_title_color=”#7fb361″ cflp_back_subtitle_color=”#1c1c1c” cflp_back_button_height=”45″ cflp_back_button_br_radius=”25″ cflp_transition=”1″ cflp_front_title=”تشکیل تیمـهای عـالی ” cflp_img_enable=”0″ cflp_front_style_def=”0″ cflp_back_title=”تشکیل تیمـهای عـالی ” cflp_back_subtitle=”بلبین به شما می گوید که هر تیم موفق چه افرادی باید داشته باشد و با گزارش های تیمی بلبین می توانید ببینیدکه تیم شما چه نقش هایی کم دارد. افراد قوی در هر نقش چه کسانی هستند و از آنها حتی برای کوچ دیگران استفاده کنیم.” cflp_back_style_def=”0″ cflp_font_def=”0″ cflp_cnt_padding=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_icon_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_pd=”padding-top:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_front_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_front_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_back_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_back_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_fsize=”font-size:13px;” cflp_back_button_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_backgroundimage_img=”559″ cflp_front_backgroundimage=”{“image“:““,“repeat“:“no-repeat“,“position“:“center top“,“size“:“cover“,“overlay“:“rgba(41, 41, 41, 1)“,“overlayopacity“:“0.4“}”]
[kswr_cardflip cflp_minheight=”300″ cflp_container_radius=”25″ cflp_front_title_color=”#548235″ cflp_front_subtitle_color=”#888888″ cflp_front_background=”{“type“:“color“,“color1“:“#b8ce34“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_icon_size=”0″ cflp_icon_bgsize=”0″ cflp_icon_br_radius=”25″ cflp_back_title_color=”#548235″ cflp_back_subtitle_color=”#1c1c1c” cflp_back_background=”{“type“:“color“,“color1“:“#b8ce34“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_height=”40″ cflp_back_button_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_bgcolor=”{“type“:“color“,“color1“:“#088742“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” cflp_back_button_br_radius=”5″ cflp_transition=”1″ cflp_front_title=”آمـوزش مدیـران” cflp_img_enable=”0″ cflp_front_style_def=”0″ cflp_back_title=”آمـوزش مدیـران” cflp_back_style_def=”0″ cflp_font_def=”0″ cflp_cnt_padding=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_icon_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_mr=”margin-top:20px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_pd=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_front_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_front_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_back_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_back_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_fsize=”font-size:13px;” cflp_back_button_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button=”مشـاهده” cflp_back_button_link=”|||” cflp_back_subtitle=”یکی از نکات کلیدی در مدیرت افراد، شناسایی استعدادها و انگیزه دادن به آنهاست. مدیران این کار را می توانند با ذهنیت خودشان انجام دهند و یا می توانند از یک راه ساختاریافته از بلبین کمک بگیرند و با استفاده از بلبین استعدادهای رفتاری، اولویت ها و عوامل انگیزشی را شناسایی کنند. گزارش های بلبین منبعی غنی و عمیق برای بینش مدیران است تا بهترین نتیجه را از آدم ها در تیم بگیرند. “]
[kswr_cardflip cflp_minheight=”300″ cflp_container_radius=”25″ cflp_front_title_color=”#ffffff” cflp_front_subtitle_color=”#888888″ cflp_front_bg_type=”image” cflp_icon_size=”0″ cflp_icon_bgsize=”0″ cflp_icon_br_radius=”25″ cflp_back_title_color=”#7fb361″ cflp_back_subtitle_color=”#1c1c1c” cflp_back_button_height=”45″ cflp_back_button_br_radius=”25″ cflp_transition=”1″ cflp_front_title=”استخدام عالی ” cflp_img_enable=”0″ cflp_front_style_def=”0″ cflp_back_title=”استخدام عالی ” cflp_back_subtitle=”با بلبین می توانید تشخیص دهید برای هر شغلی دقیقا چه نقش های تیمی را لازم دارید و چه فردی این نقش ها را دارند تا بتواند مهارتهای فنی خود را با استفاده از نقش های رفتاری خود به مزیت رقابتی شما تبدیل کنند. ” cflp_back_style_def=”0″ cflp_font_def=”0″ cflp_cnt_padding=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_icon_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_pd=”padding-top:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_front_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_front_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_back_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_back_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_fsize=”font-size:13px;” cflp_back_button_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_backgroundimage_img=”557″ cflp_front_backgroundimage=”{“image“:““,“repeat“:“no-repeat“,“position“:“center top“,“size“:“cover“,“overlay“:“rgba(41, 41, 41, 1)“,“overlayopacity“:“0.4“}” cflp_back_button_link=”|||”]
[kswr_cardflip cflp_minheight=”300″ cflp_container_radius=”25″ cflp_front_title_color=”#ffffff” cflp_front_subtitle_color=”#888888″ cflp_front_bg_type=”image” cflp_icon_size=”0″ cflp_icon_bgsize=”0″ cflp_icon_br_radius=”25″ cflp_back_title_color=”#7fb361″ cflp_back_subtitle_color=”#1c1c1c” cflp_back_button_height=”45″ cflp_back_button_br_radius=”25″ cflp_transition=”1″ cflp_front_title=”تبدیل تعارضات به یک مزیت رقابتی برای تیم ” cflp_img_enable=”0″ cflp_front_style_def=”0″ cflp_back_title=”تبدیل تعارضات به یک مزیت رقابتی برای تیم ” cflp_back_subtitle=” تنوع سلیقه ها و نقش ها، نقطه قوت تیم هاست که در حالت عادی می تواند به تنش ها و تعارضات مضر تیمی تبدیل شود. با بلبین به افراد آموزش دهید که چگونه از تفاوت های تیم به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده کنند و بهره وری و حس تیم را بهتر کنند. ” cflp_back_style_def=”0″ cflp_font_def=”0″ cflp_cnt_padding=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_icon_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_pd=”padding-top:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_front_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_front_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_back_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_back_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_fsize=”font-size:13px;” cflp_back_button_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_backgroundimage_img=”563″ cflp_front_backgroundimage=”{“image“:““,“repeat“:“no-repeat“,“position“:“center top“,“size“:“cover“,“overlay“:“rgba(41, 41, 41, 1)“,“overlayopacity“:“0.4“}”]
[kswr_cardflip cflp_minheight=”300″ cflp_container_radius=”25″ cflp_front_title_color=”#ffffff” cflp_front_subtitle_color=”#888888″ cflp_front_bg_type=”image” cflp_icon_size=”0″ cflp_icon_bgsize=”0″ cflp_icon_br_radius=”25″ cflp_back_title_color=”#7fb361″ cflp_back_subtitle_color=”#1c1c1c” cflp_back_button_height=”45″ cflp_back_button_br_radius=”25″ cflp_transition=”1″ cflp_front_title=”برای احسـاس تعلق خاطر کارکنان ” cflp_img_enable=”0″ cflp_front_style_def=”0″ cflp_back_title=”برای احسـاس تعلق خاطر کارکنان ” cflp_back_subtitle=”بلبین به افراد کمک می کند تا نقاط قوت رفتاری خود را در محیط کار شناسایی کنند. همه نقاط قوتی دارند: استعدادها، دانش و مهارت های رفتاری که می توانند به عنوان مزایا در محیط کار استفاده کنند. تحقیقات نشان می دهد که در واقع کسانی که از نقاط قوتشان در محیط کار استفاده می کنند ۶ برابر احساس تعلق خاطر بیشتری خواهند داشت.” cflp_back_style_def=”0″ cflp_font_def=”0″ cflp_cnt_padding=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_icon_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_pd=”padding-top:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_front_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_front_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_back_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_back_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_fsize=”font-size:13px;” cflp_back_button_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_backgroundimage_img=”561″ cflp_front_backgroundimage=”{“image“:““,“repeat“:“no-repeat“,“position“:“center top“,“size“:“cover“,“overlay“:“rgba(41, 41, 41, 1)“,“overlayopacity“:“0.4“}”]
[kswr_cardflip cflp_minheight=”300″ cflp_container_radius=”25″ cflp_front_title_color=”#ffffff” cflp_front_subtitle_color=”#888888″ cflp_front_bg_type=”image” cflp_icon_size=”0″ cflp_icon_bgsize=”0″ cflp_icon_br_radius=”25″ cflp_back_title_color=”#7fb361″ cflp_back_subtitle_color=”#1c1c1c” cflp_back_button_height=”45″ cflp_back_button_br_radius=”25″ cflp_transition=”1″ cflp_front_title=”در مدیریت تغییر ” cflp_img_enable=”0″ cflp_front_style_def=”0″ cflp_back_title=”در مدیریت تغییر ” cflp_back_subtitle=”به ندرت برنامه های مدیریت تغییر می توانند به آسانی، بدون دغدغه و یا پیش زمینه ها و ناملایمتی های قبلی شروع شوند. نقش های تیمی بلبین به تیم ها کمک می کند تا از طریق نقاط قوت جمعی ، همسو شوند و نقاط ضعف را به حداقل برسانند. این موضوع تیم را قادر خواهد ساخت تا در کنار انطباق پذیری، به هم پیوستگی بیشتری در محیط تغییرداشته باشند” cflp_back_style_def=”0″ cflp_font_def=”0″ cflp_cnt_padding=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_icon_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_pd=”padding-top:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_front_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_front_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_title_fsize=”font-size:18px;line-height:24px;” cflp_back_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_back_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_fsize=”font-size:13px;” cflp_back_button_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_backgroundimage_img=”558″ cflp_front_backgroundimage=”{“image“:““,“repeat“:“no-repeat“,“position“:“center top“,“size“:“cover“,“overlay“:“rgba(41, 41, 41, 1)“,“overlayopacity“:“0.4“}”]

بصورت خلاصه بلبین نه فقط یه لیست جامع از مزایا را در اختیار شما قرار می دهد بلکه:

  • افراد خود آگاه پرورش می دهد که می توانند رفتارشان را مطابق با موقعیت و نیاز سازمانی تطبیق دهند.
  • افراد مناسب در جای مناسب برای انجام کار مناسب برای شما می سازد.
  • بحث های تیمی را با استفاده از زبان مشترک “مشارکت تیمی”، غیرشخصی می کند.
  • کمک می کند اتخاذ تصمیمات براساس واقعیت ها باشد نه احساس و برداشت شخصی.
  • به شما در مورد تصمیم گیری های مربوط به افراد اعتماد به نفس می دهد.
  • بینشی نسبت به نقاط قوت و ضعف رفتاری ایجاد می کند که الزاما در روزمه افراد دیده نمی شود.

درخواست ثبت گزارش

نمونه گزارش تیمی

نمونه گزارش فردی

برای استفـاده از بلبیـن در سـازمان خـود یا اگـر می خواهیـد به عنوان یکی از ابزارهای توسعـه برای راهنمایی مشتریانتان از آن استفاده کنید، با ما تماس بگیرید.

[kswr_cf7 cf7_id=”5″ cf7_style=”contact-form”]
ثبت سفارش

برای دریافت منابع رایگان ، خبر نامه ها و طرح های پیشنهادی ثبت نام کنید!


[kswr_cf7 cf7_id="535" cf7_style="contact-form"]


با ارسال این فرم من با موافقت خود را با دریافت اطلاعات و اخبار مرتبط با بلبین درایران اعلام می دارم. بلبین تحت هیچ شرایط جزییات اطلاعات شما در اختیار شخص ثالث قرار نخواهد داد.