بلبین برای افراد

بلبین ابزاری مناسب در اختیار شما قرار می دهد تا تواناییهای خود را شکوفا کنید. اثربخشی خود در تیم را به حداکثر برسانید. به شما کمک می کند نقش های تیمی لازم برای موفقیت بیشتر در یک شغل خاص را شناسایی کنید و آنها را در خود تقویت نمایید.

belbincarouselgeneral

از طریق گزارش جامع بلبین می توانید از همه این مزایا استفاده کنید. این گزارش نتیجه یک پرسشنامه رفتارمحور است. یک تست روانشناسی شخصیتی نیست بلکه در مورد رفتارها صحبت می کند. نوع مشارکت شما را در تیم می سنجد و نقش تیمی استعدادی شما را شناسایی می کند. پاسخ شما و مشاهده گر های شما به این پرسشنامه با استفاده از سیستم هوشمندی که توسط تیم بلبین طراحی شده است، تحلیل شده و با دو شیوه متنی و گرافیکی دراختیار شما قرار خواهد گرفت.

[kswr_cardflip cflp_minheight=”300″ cflp_container_radius=”25″ cflp_front_title_color=”#ffffff” cflp_front_subtitle_color=”#888888″ cflp_front_bg_type=”image” cflp_icon_size=”32″ cflp_icon_bgsize=”52″ cflp_icon_br_radius=”25″ cflp_back_title_color=”#7fb361″ cflp_back_subtitle_color=”#1c1c1c” cflp_back_button_height=”45″ cflp_back_button_br_radius=”25″ cflp_transition=”1″ cflp_front_title=”آگاهی از نقاط قوت و نقاط ضعف” cflp_img_enable=”0″ cflp_front_style_def=”0″ cflp_back_title=”آگاهی از نقاط قوت و نقاط ضعف” cflp_back_subtitle=”از طریق گزارش جامع فردی ، شما می توانید به نقاط قوت و ضعف های قابل قبول خود پی ببرید و ببینید دقیقا در چه مواردی لازم است که انعطاف پذیری بیشتری نشان دهید و فضای راحتی شما کجاهاست..” cflp_back_style_def=”0″ cflp_font_def=”0″ cflp_cnt_padding=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_icon_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_pd=”padding-top:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_fsize=”font-size:20px;” cflp_front_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_front_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_title_fsize=”font-size:20px;” cflp_back_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_back_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_fsize=”font-size:13px;” cflp_back_button_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_backgroundimage_img=”163″ cflp_front_backgroundimage=”{“image“:““,“repeat“:“no-repeat“,“position“:“center top“,“size“:“cover“,“overlay“:“rgba(41, 41, 41, 1)“,“overlayopacity“:“0.4“}”]

مشخصات آزمون

[kswr_cardflip cflp_minheight=”300″ cflp_container_radius=”25″ cflp_front_title_color=”#ffffff” cflp_front_subtitle_color=”#888888″ cflp_front_bg_type=”image” cflp_icon_size=”32″ cflp_icon_bgsize=”52″ cflp_icon_br_radius=”25″ cflp_back_title_color=”#7fb361″ cflp_back_subtitle_color=”#1c1c1c” cflp_back_button_height=”45″ cflp_back_button_br_radius=”25″ cflp_transition=”1″ cflp_front_title=”بازخورد ۳۶۰″ cflp_img_enable=”0″ cflp_front_style_def=”0″ cflp_back_title=”بازخورد ۳۶۰″ cflp_back_subtitle=”بازخورد یک گنج است. برای پیشرفت شغلی . برای توسعه روابط . برای اثربخشی بیشتر. با بلبین می توانید نظر دیگران در مورد تمایلات رفتاری خود را بصورت ساختاریافته و بدون نام دریافت کنید. و شناسایی کنید که رفتارهای شما توسط دیگران چگونه دیده می شود و با تصورات ذهنی خودتان چقدر انطباق دارد .” cflp_back_style_def=”0″ cflp_font_def=”0″ cflp_cnt_padding=”padding-top:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_front_icon_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_title_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_subtitle_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_mr=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” cflp_back_button_pd=”padding-top:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;” cflp_front_title_fsize=”font-size:20px;” cflp_front_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_front_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_title_fsize=”font-size:20px;” cflp_back_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_subtitle_fsize=”font-size:14px;” cflp_back_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_back_button_fsize=”font-size:13px;” cflp_back_button_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” cflp_front_backgroundimage_img=”154″ cflp_front_backgroundimage=”{“image“:““,“repeat“:“no-repeat“,“position“:“center top“,“size“:“cover“,“overlay“:“rgba(41, 41, 41, 1)“,“overlayopacity“:“0.4“}”]

مراحل دریافت گزارش جامع فردی

گزارش بصورت زیر است

برای مشاهده یک نمونه از گزارش جامع فردی کلیک کنید و گزارش مختص به خودتان را می توانید از طریق این لینک بسازید .

team-role

 

ثبت سفارش

برای دریافت منابع رایگان ، خبر نامه ها و طرح های پیشنهادی ثبت نام کنید!


[kswr_cf7 cf7_id="535" cf7_style="contact-form"]


با ارسال این فرم من با موافقت خود را با دریافت اطلاعات و اخبار مرتبط با بلبین درایران اعلام می دارم. بلبین تحت هیچ شرایط جزییات اطلاعات شما در اختیار شخص ثالث قرار نخواهد داد.