بلبین چی ؟

تیمهای عالی با بلبین شروع می کنند! نقش های تیمی زبان مشترک تیم است . افراد تیم را قادر می سازد تا در مورد تواناییهای فردی خود صحبت کنند و آنها را بصورت امن ، بدون تعارض و هدفمند مطرح کنند و در جهت اهداف تیم استفاده کنند.

با استفاده از بلبین افراد درک عمیقی از خودشان خواهند داشت و این منجر به تعلامات بیشتر اثر بخشی بین خمکاران و مدیران خواهد شد. تیم های خوب می تواند باهم یکصدا باشند، تیم های فعلی را نیز می توان با بلبین به خوبی تحلیل کرد و توسعه داد بصورتیکه هر کدام از اعضا احساس کنند که تاثیر مثبت در محیط کارشان دارند.

با ما تماس بگیرید !